Navigace
DOMŮ
AKTUALITY
ARCHIV
FOTOGALERIE
WEBOVÁ KAMERA
KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ ČASOPIS
ŠKOLNÍ DIVADLO
ZŘIZOVATEL
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

KONTAKTY
HLEDÁNÍ na ZŠ Krouna
E-MAIL @zskrouna.cz

SMART Centrum
ŠKOLNÍ KNIHOVNA
BAKALÁŘI ZŠ Krouna
SmartClass Homework
spacer
Mapa :
spacer
Toplist :
spacer
Odkazy:
spacer
Směrnice k výběru úplaty za ŠD
Přidal Přidal Josef Kyncl , 05. říjen 2008


ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

A mateřská škola  KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS  Hlinsko 1145367369/0800

e-mail: zs_krouna@xaz.cz, http://www.zskrouna.cz

 

 

 

Směrnice k výběru příspěvku na provoz školní družiny

 

 

Tato směrnice upravuje vzhledem k místním podmínkám školy způsob výběru poplatku za školské služby podle § 123 zák. 561/2004 Sb.(dále jen zákona) a podle vyhl. 74/2005 Sb.

 

I. Výše příspěvku

Výši příspěvku stanoví ředitel školy a seznámí s ní zák. zástupce žáků způsobem v místě obvyklým – webové stránky školy, úřední deska zřizovatele, atd.

 

II. Podklady pro výběr příspěvku

1) Podklady pro výběr podle přehledu docházky zpracovává vychovatelka ŠD.

2) Za zpoplatněné období vede jmennou evidenci, která obsahuje předepsaný poplatek, důvody (včetně přesné datumové identifikace) a výši případného snížení podle struktury uvedené v rozhodnutí, kterým ředitel školy příspěvek stanovuje, a dále termín, kdy byl příspěvek uhrazen.

3) Veškeré podklady (zejména příjmové doklady, stvrzenky, atd.) odevzdá na konci škol. roku vychovatelka ŠD řediteli školy do úschovy do archivu školy.

 

III. Výběr příspěvku

1) Stanovený příspěvek vybírá v hotovosti vychovatelka ŠD a to od žáků nebo od jejich zák. zástupců. 

2) Příspěvek se vybírá čtvrtletně v následujících termínech:

                        za září                              do 30.9.

                        za říjen až prosinec             do 15.12.

                        za leden až březen              do 31.3.

                        za duben až červen             do 20.6.

3) Příspěvek se vybírá v období dvou týdnů před uplynutím termínů stanovených ředitelem školy. O termínu vybírání příspěvku a jeho aktuální výši informuje vychovatelka ŠD zákonné zástupce žáků ústně prostřednictvím jejich dětí, případně o zahájení výběru a o výši vybíraného příspěvku provede zápis do notýsku nebo žákovské knížky.

4) Po zaplacení příspěvku vydá vychovatelka ŠD žákovi stvrzenku příjmového dokladu s uvedením jména žáka, částky, zpoplatněného období a případně informace o důvodu a výši jeho snížení.

5) Není-li příspěvek ve stanovený termín uhrazen, provede vychovatelka ŠD zápis o výběru příspěvku do notýsku nebo žákovské knížky vždy.

6) Je-li žák v době výběru příspěvku nepřítomen a jde-li o omluvenou absenci, provede vychovatelka ŠD zápis o výběru příspěvku ihned po návratu žáka do školy.

7) Nedojde-li k uhrazení příspěvku ani podle jednoho z výše uvedených bodů, informuje vychovatelka ŠD neprodleně ředitele školy, který rozhodne o dalším postupu v souladu se zákonem a s prováděcími předpisy.

8) Ve výjimečných případech (např. při předem známé delší absenci žáka, při ukončení docházky do ŠD během roku, atd.) může být příspěvek uhrazen i mimo uvedená období.

9) Neuhrazení příspěvku není důvodem pro vyřazení dítěte z docházky do ŠD nebo z účasti na jejích akcích, může však být k tomuto přihlédnuto při zařazování dítěte do školní družiny pokud počet zájemců přesahuje kapacitu ŠD nebo při zařazování nezapsaného dítěte do činností ŠD.

 

IV. Oběh peněžní hotovosti

1) Vybrané peníze a příjmové doklady uchovává vychovatelka ŠD na uzamčeném místě.

2) Po ukončení výběru příspěvku a je-li třeba i po uplynutí doby 3 pracovních dnů po zápisu podle bodu  II. odst. 4) nalepí vychovatelka ŠD všechny příjmové doklady na papír, provede celkovou sumarizaci, přiloží jmennou evidenci a proti stvrzence pokladního dokladu odevzdá řediteli školy. Stvrzenku uschová ke jmenné evidenci výběru příspěvku.

3) Příspěvky uhrazené po období uvedeném v bodě III. odst. 2) odevzdává proti stvrzence pokladního dokladu řediteli školy bez zbytečného prodlení.

 

V. Osvobození od příspěvku

1) Žádost o osvobození od placení příspěvku podávají zák. zástupci žáka písemně řediteli školy a to přímo nebo prostřednictvím vychovatelky ŠD:

2) Ředitel školy si vyžádá veškeré nutné podklady a o žádosti rozhodne.

3) Do doby rozhodnutí je výběr příspěvku od dotčeného žáka pozastaven.

4) Rozhodne-li ředitel školy, že žádost o osvobození příspěvku se zamítá, je zákonný zástupce povinen celou dlužnou částku uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

5) Pokud zákonný zástupce žáka neprokáže nárok na osvobození od příspěvku do 30 dnů od vyzvání, žádost se zamítne.

 

  

Platnost od 1.1.2005                      Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy
6337 Přečteno · Tisknout
Ukázka z fotogalerií


Rozsvěcení stromečku 2010
spacer
Meteostanice:
spacer
Anketa
Jaký je Váš názor na GDPR?
Od 25.5.2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Jaký je Váš názor na jeho smysl?
Ano, souhlasím s jeho potřebností
Jak co, jak kdy, plošné uplatňování je ale nesmysl
Je to úplná pitomost a přinese jen další papírování
Vůbec netuším, o co se jedná
spacer
Kalendář událostí
Srpen 2020
N Po Ú S Č S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
spacer
Dnes má svátek :
spacer
Hodiny
spacer
Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Nechte si poslat nové.
spacer