Prevence šikany [14.03.2010]
Přidal Josef Kyncl, 14. březen 2010

PREVENCE  ŠKOLNÍHO NÁSILÍ

 

V každé škole se čas od času objeví určité formy školního násilí, a to i při sebevětším úsilí ze strany pedagogů tomu zabránit a nebezpečí eliminovat.

Běžné pranice mezi kluky, pomlouvání se mezi holkami a různé drobné naschvály, které si děti navzájem dělají, ve školách v menší či větší míře odjakživa byly, jsou a budou. Svým způsobem i přispívají k formování osobností dětí, protože se tak učí řešit konfliktní situace, které jsou v životě i mezi dospělými zcela běžné. Je  nicméně potřebné umět rozeznat, kdy se ještě jedná o běžnou, byť nepříjemnou nebo i nesprávnou věc, nebo již o počátek nebezpečného násilí, brutality a šikany.

 

Zatímco případy nebezpečného násilí a brutality jsou naštěstí ojedinělé, obvykle se objeví zcela nečekaně a je třeba je řešit okamžitě a případ od případu jiným způsobem, šikana nebývá ve většině svých forem zejména zpočátku tak násilná nebo brutální, ale o to více bývá záležitostí systematickou a dlouhodobou a oběti může přivodit trápení a důsledky minimálně stejně závažné jako jednorázový útok.

 

Šikaně lze ale poměrně úspěšně předcházet a v případě jejího vzniku ji při včasném odhalení i velmi úspěšně řešit. Předpokládá to však alespoň základní orientaci v problematice a tu by měl přinést následující materiál.

 

Na úvod bych chtěl jasně prohlásit, že jako škola děláme vše pro to, abychom nebezpečí vzniku šikany předcházeli a pokud se již mezi žáky objeví, tak ji co nejdříve odhalili a vyřešili. Dítě se ve škole musí cítit bezpečně a pokud se něčeho bojí, tak maximálně písemek nebo zkoušení nebo špatné známky, ale v žádném případě nesmí do školy chodit se strachem ze spolužáků!

Tento materiál není reakcí na žádný konkrétní případ nebo situaci. Na jeho přípravě jsme pracovali již delší dobu s cílem poskytnout rodičům, ale i žákům samotným informace, co je šikana, jak se pozná, jak ji budeme řešit a podobně.


 

Motto 1: „Ne všechny děti jsou ve škole šikanovány, ale potkat to může každé z nich“.

Motto 2: „90% konfliktů mezi dětmi ve škole není šikanou“.

 

 

 

Obsah:

Školní násilí obecně

Co je šikana?

Proč děti šikanují jiné

Jak šikanu poznáme?

Jaké jsou cíle školy?

Co dělat když
    Jsem ve škole šikanován

    Jsem svědkem šikany

    Moje dítě je ve škole šikanováno

    Moje dítě šikanuje jiné děti

Co udělá škola

Šikana a paragrafy

Příklady šikanování

Odkazy a zdroje

 

 

 

Ve škole se mohou objevit tyto formy školního násilí

      agresivita; fyzické útoky

      krádeže a loupeže

      zbraně ve škole

      útoky na učitele

      rvačky

      skupinová agrese

      vandalismus (ničení školních věcí, věcí spolužáků)

      vydírání

      rasismus a xenofobní chování

      veřejné zostouzení

      užívání a prodej návykových látek

Každá z uvedených forem může, ale nemusí být šikanou

 

zpět na obsah

 

 

 

Co je šikana?

Šikana je situace, kdy jednotlivec nebo skupina žáků záměrně opakovaně ubližuje jinému žákovi nebo když ohrožuje nebo zastrašuje jiného žáka. Projevuje se jako cílené a opakované fyzické nebo psychické útoky vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.

Co zahrnuje?

- fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí

- slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování

- sexuální obtěžování až zneužívání

- útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky (spolužáci, Facebook, apod.)

- demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků

Nebezpečnost působení šikany spočívá zejména v dlouhodobosti a závažnosti jednání pachatele, které nezřídka způsobí celoživotní následky na duševním, popř. i tělesném zdraví oběti.

 

zpět na obsah

 

 

 

Proč děti šikanují jiné, i když vědí, že se to oběti nelíbí?

 

zpět na obsah

 

 

 

Jak ji poznáme?

Jde o škádlení, konflikt nebo šikanu?

 

Čeho si u svého dítěte všímat?

Vnímavý rodič si změny v chování dítěte vyvolané zkušeností se šikanou může všimnout jako první.
Pozor: Jeden, dva nebo tři níže popsané projevy ještě nemusí nutně znamenat, že dítě je šikanováno.
Může jít pouze o lenost, zvýšenou potřebu peněz pro vlastní spotřebu (sladkosti, brambůrky, kosmetika, kredit do mobilu, popřípadě cigarety nebo alkohol), přirozené samotářství dítěte (ne každé dítě vyhledává společnost, některé je odjakživa nejraději samo doma například u počítače). Přesto, dojde-li u dítěte ke změně chování, zbystřete.

 

Projevy změn chování doma:

U pachatele šikany naopak:

 

Projevy změn chování ve škole:

Nepřímé:

Přímé:

 

zpět na obsah

 

 

 

Cíle školy

Cílem školy je, aby se všechny děti ve škole cítily bezpečně, aby jim nikdo neubližoval. Proto je v našem vlastním zájmu odhalit šikanu co nejdříve, a to z následujících důvodů:

-   činy, skutky a následky nejsou závažné, šance na rychlé a účinné vyřešení problému jsou vysoké

-   oběť tolik netrpí, následky nejsou závažné

-   potrestání pachatele(ů) nemusí být důrazné a tvrdé, důsledky trestů nejsou závažné

 

zpět na obsah

 

 

 

Jsem ve škole šikanován. Co dělat?

Máš obavy z jiného žáka? Z partičky žáků? Ubližuje ti někdo pravidelně? Nikdo nemá právo ti ubližovat!

 

Zvol proto tento postup a to v uvedeném pořadí:

  1. Zkus si pomoci SÁM – použij takové způsoby, jaké znáš a dokážeš („nebudu si jich všímat, odbydu je, pošlu je někam, bude se bránit – prát se, hádat se, nedám se jim“).

 

když to nezvládneš nebo to nepomůže

 

  1. Požádám o pomoc JINÉHO ČLOVĚKA (kamaráda, rodiče, …) nebo přijmu pomoc, kterou mi kamarád nebo rodič nabízí. ŘÍCI SI O POMOC NENÍ SLABOSTÍ.

 

když to nepomůže

 

  1. Požádáme o pomoc SKUPINU (kolektiv spolužáků, specializované pracovníky).

 

když to nepomůže

 

  1. Zasáhne (represivně i preventivně) instituce – učitel, ředitel, policie, úředníci

 

Pozor:

      Pokud není dodrženo pořadí, nebude to dobře fungovat.

      V každém bodě hledej své šance a možnosti.

 

zpět na obsah

 

 

 

Jsem svědkem šikany. Co dělat?

Pokud ten, kterému ubližují, si neumí sám pomoci (byly vyčerpány body 1.- 3. z předešlého postupu), obrať se ve škole na dospělého, kterému důvěřuješ. Nejedná se o žalování nebo „bonzování “ – pomůžeš tím jak tomu, komu je ubližováno, tak i pachateli (jeho potrestání bude při včasném zásahu menší).

 

zpět na obsah

 

 

 

Mám podezření, že je mé dítě ve škole šikanováno. Co dělat?

Pokud máte pocit, že někdo ubližuje Vašemu dítěti, obraťte se na lidi, kteří mohou situaci ve třídě přímo ovlivnit (třídní učitel, jiný učitel, metodik prevence, výchovný poradce, ředitel školy).

 

zpět na obsah

 

 

 

Moje dítě ve škole šikanuje jiné. Co mám dělat?

Málokterý rodič by si přál slyšet, že jeho dítě ubližuje někomu jinému, ale i takovouto zprávu můžete ze školy nebo od rodičů jiného žáka obdržet.

Postup:

1. Nedělejte unáhlená rozhodnutí.

2. Nekritické hájení vlastního dítěte nebo napadání druhé strany nepomůže nikomu ze zúčastněných.

3. Vyslechněte všechny informace předkládané druhou stranou; vstřícnost a ochota ke spolupráci Vám umožní se v situaci rychle a dobře zorientovat a minimalizovat nepříjemné důsledky průběhu šetření.

Jestliže vaše dítě bylo opravdu aktérem šikany, může být jeho chování voláním o pomoc v těžké životní situaci nebo nevhodným způsobem sebeprosazování. Více než výprask pomůže dlouhodobější výchovné působení a tlak na obnovu hodnot správného chování. Nebojte se požádat o pomoc nebo radu školu. V některých případech může být pro další pozitivní psychosociální vývoj dítěte důležitá pomoc odborníka (střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, dětského psychologa apod.)

 

zpět na obsah

 

 

Pokračování materiálu je zde

 

 

 

 

Mgr. Roman Tlapák, Mgr. Josef Kyncl