Zápis do 1.ročníku šk. r. 2019/2020
Přidal Josef Kyncl, 04. březen 2019

Ve středu 3. dubna 2019 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2019/2020. K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013, dále všechny děti, kterým byl v r. 2018 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2014), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2013 do konce prosince 2013 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2014 do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.


Místo konání: Základní škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna, přízemí, učebna č. 10

Termín konání: středa 3.4.2019 od 12.00 do 16.00 hodin
 

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz rodný list dítěte. Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit:
žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky
a
Souhlas s poskytováním poradenských služeb a Žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb

Informace, svolení a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

nebo
žádost o odklad povinné školní docházky
Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

 

Odklad:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít, přesto však, vzhledem k objednacím lhůtám v ped. psych. poradnách (mnohdy 4 a více měsíců), důrazně doporučujeme se v případě, že předpokládáte žádost o odklad, objednat do poradny již nyní a pokud možno obě doporučení k žádosti o odklad podávané v dubnu již přiložit. V opačném případě bude nutné správní řízení o povolení odkladu přerušit a nepodařilo-li by se vám doporučení získat do konce července, nebylo by možné vhledem ke správním lhůtám, žádost vyřídit.

 

Informace k průběhu zápisu

1) kritéria pro přijímání žáků: zde

 

2) počet žáků, které je možné přijmout: 86

 

3) popis formální části zápisu:

zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti; bude ověřena totožnost zákonného zástupce a údaje uvedené v žádosti; na základě podané žádosti bude ihned zahájeno správní řízení a zákonným zástupcům bude na místě po ukončení praktické části zápisu vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Pouze v případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

 

4) popis praktické částí zápisu:

se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy,tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu; v opačném případě považujeme souhlas za konkludentní.

 

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.Mgr. Josef Kyncl