Interaktivní logopedická prevence v MŠ Krouna
Přidal Josef Kyncl, 15. červen 2016

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci dětí od 3 let věku s využitím ICT a její souvislost s rozvojem osobnosti dítěte. Cílem je udržet a dále rozvinout systém pravidelné logopedické péče a prevence dětí v předškolním vzdělávání s využitím interaktivních výukových technologií.

 

Cíl projektu

Cíl: Pokračovat v tvorbě a  ověřování  stávajícího  systému pravidelné logopedické péče pro všechny děti vyžadující preventivní péči (viz. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014). Pokusit se jej rozvinout o zvukový záznam práce s dítětem s cílem ověření zvýšené míry efektivnosti působení na dítě a rodinu.

Zdůvodnění:

- dětí s vadami řeči přibývá, rodina nedokáže ani odborně ani včas reagovat

- prevenci a péči o děti s vadami řeči v odborných zařízeních znemožňuje v našich podmínkách časový a finanční deficit rodin - nutnost dojíždění do logopedických zařízení

- pokud není vada řeči podchycena včas, následují odklady školní docházky z důvodu špatné výslovnosti dětí s často následnou neúspěšností v ZŠ

 

Aktivity projektu

Aktivita 1: Doplnění výukového softwaru a didaktických pomůcek.

 

Aktivita 2: Přímá práce s dětmi v oblasti logopedické prevence a péče

Forma realizace aktivity 2:

18 dětí se bude logopedické prevence účastnit následovně:

- učitelka bude logopedické prevenci věnovat  0,5 hodiny denně

- v této denní časové dotaci bude obsaženo: 15 minut přímá práce s 1. dítětem, 15 minut přímá práce s 2. dítětem – během 1/2 odpracované hodiny tedy proběhnou dva bloky se dvěma různými dětmi

- za týden proběhne 10 bloků po 15 minutách přímé logo práce s dětmi

- některých bloků se budou účastnit i rodiče dětí, bude jim poskytováno metodické vedení, aby s dítětem mohli pracovat i samostatně doma

- po dobu trvání projektu takto proběhne nejméně 240 bloků logopedické prevence = 60 hodin přímé logopedické prevence; další hodiny logo péče budou realizovány mimo tento projekt tak, jako doposud

- při předpokládaném počtu 18 podpořených dětí bude každé dítě za dobu realizace projektu podpořeno přibližně 13 bloky přímé logopedické prevence

- výběr dětí do bloků bude organizovat učitelka dle individuálních potřeb dětí a dle jejich docházky

 

Aktivita 3: Prezentace výsledků projektu na 10. ročníku Krajské konference o podpoře interaktivní výuky pořádané pravidelně naší školou (říjen 2016) + podpora ostatním MŠ v případě zájmu o naše zkušenosti

 

Měřitelné výstupy

vytvořený a ověřený systém logopedické prevence a péče v rámci předškolního vzdělávání s využitím ICT a didaktických pomůcek

počet podpořených dětí, příjemců logopedické péče – cílová hodnota 18

počet bloků logopedické péče – cílová hodnota 240

dvě interaktivní výuková logopedická pracoviště – doplnění softwaru

 

Rozpočet projektu

38.616,- Kč, v tom: dotace 29.616,- Kč, vlastní zdroje: 9.000,- Kč

 

Vyhodnocení projektu

Projekt „Interaktivní logopedická prevence v MŠ Krouna“ navazoval na stejnojmenný projekt logopedické prevence z roku 2014. Proběhl v mateřské škole  v období 1.5. – 31.10.2016. Projekt byl zaměřen na logopedickou prevenci dětí od 3let věku s využitím ICT a její souvislost s rozvojem osobnosti dítěte. Cílem bylo pokračovat v tvorbě a  ověřování  stávajícího  systému  pravidelné logopedické péče pro všechny děti vyžadující preventivní péči (viz. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014). Cílenou individuální logopedickou péči zajišťovaly dvě pedagogické pracovnice- Mgr. Irena Kavková a Iva Hromádková. Do projektu bylo zařazeno 18 dětí s různými vadami řeči a špatnou výslovností, kterým byla věnována individuální logopedická péče v blocích, s využitím interaktivních výukových pracovišť vybavených odborným software a didaktickými pomůckami. Při  každodenní práci s dětmi jsou neustále rozvíjeny řečové dovednosti dětí – individuálně, ve skupině i v rámci projektu  logopedické prevence. Logopedická pracoviště v obou třídách využívají všechny děti MŠ, pedagogové i rodiče dětí, kteří s námi při rozvíjení řečových schopností dětí spolupracují.

Ve dnech 15.-30.4. byla provedena depistáž mezi 56 dětmi v MŠ. Pro naši práci bylo vybráno celkem 18 dětí, přednostně předškolních. Těžší případy logopedických vad jsme již dříve směřovali ke klinickému logopedovi. Rodiče dětí v mateřské škole byli informováni o uskutečnění projektu v mateřské škole způsobem obvyklým, tedy na informační tabuli školy. S rodiči vybraných dětí byl veden individuální pohovor a předán informační leták, osvětlující stanovený cíl projektu, jeho plánovaný průběh, navržen způsob vzájemné spolupráce školy s rodinou. Nikdo z rodičů neměl připomínky a všichni souhlasili se zařazením jejich dítěte do projektu.

Každá učitelka tak začala 1.5. pracovat s 9 dětmi. U jednotlivých  dětí byla následně provedena  vstupní,  později průběžná a výstupní diagnostika. Bylo započato vedení docházky. Vzhledem k tomu, že díky dotaci MŠMT, škola získala již druhé interaktivní pracoviště, mohla každá z učitelek pracovat ve své třídě a dva 15 min. bloky denně tak plánovat operativně dle každodenní situace, docházky dětí  apod. Informace rodičům byly podávány v den uskutečnění  individuálního bloku. Při odchodu dítěte z MŠ byl  rodičům předán pracovní list, který byl připraven učitelkami pro jejich práci s dětmi doma. Obsahoval vždy říkanku, grafomotorické  cvičení a omalovánku. Tak byli rodiče nenásilně zapojeni do individuální práce s dítětem a zároveň informování o postupu práce s ním. V průběhu uskutečňování projektu byl u vybraných dětí postupně zaznamenáván příznivý dopad individuální péče. Zvláště pak  zafixovaní hlásky procvičováním, aktivní užívání již vyvozených hlásek, které dosud dělalo dětem problémy, vyvození vadné hlásky, odstranění ostychu promluvit  nahlas, projevit se, zlepšení jemné motoriky, orientace na ploše v návaznosti na praktické využívání cvičení na interaktivní tabuli, včetně okamžité zpětné vazby. Některých bloků se účastnili i rodiče dětí, bylo jim poskytováno metodické vedení, aby s dítětem mohli pracovat i samostatně doma. Tento způsob spolupráce s rodiči nahradil původně zamýšlený způsob ve formě zvukové nahrávky práce s dítětem, který se ukázal být málo efektivním a proto byl nahrazen právě přímou účastí rodičů.